Galerija na fotografii

Активности во Графичка струка

 

Активности во Графичка струка

Сала за физичко воспитание и спортски активности

Сала за физичко воспитание и спортски активности

Активности во Земјоделска струка

 

Кабинет за машинска струка

 

Изглед на просторот за исхрана на учениците

Доручок

Слика од прославата на Матурска вечер во ресторантот "Тајна Вечера"

во Штип, по завршувањето на 3 годишната настава во нашето училиште